• Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học

 • Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học

 • Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học

 • Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Cơ hội cho sinh viên làm việc, du học tại Nhật Bản

  Năm 2016, Trung tâm đã đưa khoảng 300 sinh viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Còn trong năm nay sẽ phấn đấu đưa 500 sinh viên, cử nhân, kỹ sư sang học

Thể thao

Chuyện lạ

Du lịch

0462770863